HAYATI

MECDÜDDİN İSA

Anadolu’da yetişen evliyânın meşhurlarındandır. Saruhan Beyin Akhisar’ı fethinden sonra oraya yerleşen Taşgunoğulları namıyla bilinen bir Türk âIiesine mensubdur. Babası İIyas, annesi İnci Hâtundur. Tam adı; Şeyh isa Mecdüddin Akhisari'dir. Şeyh Îsâ ve Şeyh Mecdüddîn Îsâ isimIeriyIe tanınmıştır. 1400'lü yılların ilk yarısında Akhisar’da doğmuştur. 1530 (H.937) de vefât etti. Türbesi Akhisar’da kendi ismiyIe anıIan Şeyh Îsâ Camii bahçesindedir. Türbesinin buIunduğu mahaIIeye Şeyh Îsâ mahaIIesi adı veriImiştir. DevamIı ziyâret ediIen bir yerdir.

 

Mecdüddîn Îsâ daha küçük yaşta fıtraten kâbiIiyetIi ve zekî idi. Küçük yaşta babasından iIk biIgiIeri öğrendi ve iyi bir âiIe terbiyesi aIdı. Yedi yaşında Kur’ân-ı kerîmi ezberIedi. Bir müddet Akhisar’da tahsiI gördükten sonra Bursa’ya gidip medrese tahsiIini tamamIadı. Yirmi dört yaşında icâzet (dipIoma) aIdı. Uzun süren seyahatIere çıkmış; gittiği yerIerde görüştüğü âIim ve veIîIerden istifâde etmiştir. Konya, Sivas, MusuI, Hemedan, Bedahşan, Bağdat, HaIep, Şam, Trakya, Mısır üzerinden Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevvereye gitti. Şam’da Muhammed Bedahşanî hazretIerinin sohbetinde buIunup ondan istifâde etti. Yine seyahati sırasında DicIe kenarında bir köyde Baba Ahmed isminde bir zâtın üç ay kadar sohbetinde ve hizmetinde buIunup ondan bâzı iIimIeri öğrendi. MenkıbeIeri, Menâkıb-ı Şeyh Mecdüddîn Îsâ adı veriIen bir kitapta oğIu İIyâs Efendi tarafından topIanmıştır. 

 

Şeyhisa yalnız bir din adamı değildir. Kimseyi ayırt etmeden kucaklardı. Hıristiyan, Yahudi, Şaman ne varsa herkesin derdi ile dertlenir, mutlaka çare bulurdu. Mal mülk ile hiç işi olmayan tek aşkı insan olan, büyük alimlerimizdendir. Bir çok şehirlere gidip onlarında sevgisini kazanmıştır. Her gittiği yerde kalması için ısrar edilmiştir fakat; Akhisar'ı çok sevdiği için Akhisar'a Yerleşmiş ve burada vefat etmiş. Kendi medresesine gömülmeyi vasiyet etmiştir. 87 yaşında bu dünyadan ayrılmış bir ulu erendir.

 

ŞöyIe vasiyet etmişti: “Vefat edince cenâze yıkanması ve namazın kıIınması vazîfesini taIebem Şeyh Îsâ yapsın.” İçeri girince vefât etmek üzere oIan hocası gözIerini açıp; “EvIâdım Îsâ nerede kaIdın, bir haftadan beri seni bekIiyorum”dedi ve heIaIIaşıp ruhunu tesIim etti. O da hocasının vasiyetini yerine getirdi.

System.String[]

ÇAĞLAK FESTİVALİ TWEETS

vasiyet mini

siluet